Chefs- och ledarutveckling

oo_bluemen2

DU KAN BLI UTSEDD TILL CHEF OCH FÅ ETT MANDAT FÖR DETTA, MEN INGEN KAN UTSE DIG TILL LEDARE – DET BEHÖVER DU FÖRTJÄNA AV DE DU SKA LEDA.

Jag har aldrig trott på att sätta upp regler för ledarskap, som sedan ska följas. Det fungerar helt enkelt inte. Ledarskapet lever ständigt och formas i rummet av både ledare och de som leds. Man kan säga att ledaren och medarbetarna tillsammans formar ledarskapet, i ett medledarskap. Detta kan också uttryckas som att ledaren inte ensam har all makt över sitt ledarskap eller som att en grupp kanske får den ledare de förtjänar (formar).

Hur gör man då för att styra och utveckla ledarskapet i en organisation?

Det kan handla om hur man väljer och anställer ledare, hur man introducerar personen till rollen, och givetvis om hur företaget sedan utbildar och utvecklar sina ledare. Det kan också påverkas av hur man arbetar med värderingar för ledarskapet i organisationen.

Att bli en bra ledare kräver att personen som uppbär rollen är intresserad av att utveckla sitt ledarskap och förstår vikten av personlig utveckling.

En viktig åtgärd kan vara att kontinuerligt utbilda och utveckla ledarna i organisationen. Oftast är det effektivare att ha kortare utbildningar kontinuerligt över tiden, än att ha enstaka längre utbildningar. Syftet med sådan chefs-/ledarutbildning kan vara att ge ökad tydlighet i mandat och befogenhet som chef, utveckla det individuella ledarskapet, personlig utveckling i förhållande till ledarskapet, ge konkreta ledarskapsverktyg, arbeta med den gemensamma synen på ledarskapet i organisationen och ge kraft, energi och glädje. Det ska vara roligt att vara chef!

Att sätta fokus på och utveckla ledarskapet i organisationen ger stora vinster i nöjda medarbetare och bättre effektivitet, som i förlängningen stärker affären.

Allt bra ledarskap föds ur en god självkännedom och ett utforskande av hur du fungerar i mötet med andra människor.

Ledarskap finns i många roller i en organisation, inte bara i linjeorganisationens chefsroller. Ofta kan man ”glömma” att projektledare eller andra roller leder arbetsgrupper utan att vara en del av den traditionella linjeorganisationen. I många tjänsteföreteg sker själva affärsverksamheten i en projekt- eller uppdragsorganisation som leds av en projektledare.

Chefs-/ledarutbildning i grupp kan också kompletteras med extern chefshandledning/coachning.