Chefshandledning

Att arbeta med chefshandledning utvecklar dig, ger större självinsikt och gör att du kan betrakta dig själv utifrån. Arbetet handlar ofta om att hitta balans på olika sätt, exempelvis mellan dina egna ambitioner kontra de krav du upplever att omgivningen ställer på dig, fritid kontra arbete, eller du som person kontra rollen. I handledningen är det stort fokus på dig själv i rollen som chef och ledare kopplat till medarbetarnas och organisationens krav och mål.

Den coachande delen i chefshandledningen fokuserar på att understödja och utveckla de egna förutsättningarna, den handledande sidan ger verktyg och väl beprövade erfarenheter att lösa eller utveckla konkreta situationer.

Att hitta och stärka ledaren i dig, utvecklar i förlängningen både din grupp och hela organisationen och ger dig själv trygghet och glädje i arbetet som chef.

Chefshandledning som en del i ledarskapet är ett starkt verktyg för din egen utveckling och för utveckling av organisationen. Handledaren/coachen är ett bollplank, en resurs i krislägen som ger stöd och borgar för objektivitet, en möjlighet att se nya och annorlunda perspektiv och lösningar, någon som ställer “obehagliga” och oväntade frågor. I handledningen ges också konkreta råd som bygger på väl beprövad erfarenhet.

Handledningen börjat med att vi upprättar ett “kontrakt” där vi bl.a. diskuterar omfattningen av vårt arbete, hur avslut av vårt arbete går till, syfte – mål med arbetet mm. Därefter arbetar vi dels med att nå målen för vårt arbete, dels hanterar vi situationer som dyker upp på vägen dit. Du kan få hemuppgifter och tester som en del av arbetet. Mellan samtalen kan du ställa frågor och dryfta tankar via telefon eller e-post.

Arbetet sker i ett 1-2 timmars samtal, en till två gånger per månad.

Allt arbete är konfidentiellt och sker under tystnadsplikt.

Chefshandledning kan ske i grupp eller individuellt

 

Terapi

Att utveckla dig personligt är en vandring med dig själv, där du har terapeuten som ledsagare på din egen stig.

Det kan också handla om att känna dina behov, vara tydlig med dem och sätta gränser, vilket i sin tur kan ge upphov till konflikter, distans och förändra vänskaper samtidigt som det ger närhet, tydlighet och att du lever ditt liv.

Du kan behöva se gamla mönster och bli mer medveten om hur de idag påverkar din relation till andra. En ökad medvetenhet och närvaro, ger möjligheter till andra val och förändrar livet.

Det är ett starkt samband mellan tankar, känslor och kropp. Normalt håller vi tillbaka mycket av detta. I gestaltterapin är det viktigt att arbeta med helheten för att kunna utforska, förstå och utvecklas. Gestaltterapi sätter fokus på processen i nuet och inte i historien eller i målet.

Terapi kan börja när som helst med ett intresse för personlig utveckling. Det kan kanske kännas särskilt angeläget när någon form av kris uppstår. En kris som får dig att börja fundera över ditt liv, hur det ser ut och hur du egentligen vill att det ska se ut.