Individ

Personlig utveckling handlar inte om att ändra sig. Det handlar om att förstå sina handlingsmönster och att få tillgång till mer av sig själv. En ökad medveten i sig, ger förändring och utveckling.

Samtalsstöd

Från mars och framåt har det varit stora omställningar i samhället och på våra arbetsplatser. Previa med flera rapporterar att sjukskrivning och psykisk ohälsa har ökat som följd av detta. 

Att arbeta på distans medför helt andra förutsättningar och ställer andra krav, vilket kan bli utmanande att hantera både för medarbetaren och i ledarskapet. Det kan uppstå negativa effekter och upplevelser av utebliven social gemenskap, en otydlighet där vissa arbetar alldeles för mycket och andra har svårt att leda sig själva utan närvaro av chef och arbetskamrater. Det kan upplevas svårt att göra ett bra jobb och vara svårt med återkoppling vid mycket distansarbete. Därutöver finns en ökad oro i samhället kopplad till smitta och hur detta ska påverka konjunktur och arbetstillfällen. För chefen blir det nya utmaningar i att leda på distans, med återkoppling till individer och att hålla ihop sin arbetsgrupp, och samtidigt leverera en bra verksamhet. Det läge vi befinner oss i ställer höga krav och ökad press på både medarbetare och chefer.

Ett sätt att försöka undvika alltför mycket negativ stress och ökad sjukskrivning kan vara att erbjuda samtalsstöd. Ett samtalsstöd som tar utgångspunkt i både personens behov och situationen på arbetsplatsen med en verksamhet som behöver fungera lika effektivt som tidigare. Samtalsstöd kan även ske i grupp.

Eller så behöver ni hjälp att ta fram policy och riktlinjer för distansarbete i er organisation.

Tag gärna kontakt för en fortsatt diskussion kring hur vi kan stötta.

Chefshandledning/coachning

Att arbeta med chefshandledning utvecklar dig, ger större självinsikt och gör att du kan betrakta dig själv utifrån. Arbetet handlar ofta om att hitta balans på olika sätt, exempelvis mellan dina egna ambitioner kontra de krav du upplever att omgivningen ställer på dig, fritid kontra arbete, eller du som person kontra rollen. I handledningen är det stort fokus på dig själv i rollen som chef och ledare kopplat till medarbetarnas och organisationens krav och mål.

Den coachande delen i chefshandledningen fokuserar på att understödja och utveckla dina egna förutsättningarna, den handledande sidan ger verktyg och väl beprövade erfarenheter att lösa eller utveckla konkreta situationer.

Att hitta och stärka ledaren i dig, utvecklar i förlängningen både din grupp och hela organisationen och ger dig själv trygghet och glädje i arbetet som chef.

Chefshandledning som en del i ledarskapet är ett starkt verktyg för din egen utveckling och för utveckling av organisationen. Handledaren/coachen är ett bollplank, en resurs i krislägen som ger stöd och borgar för objektivitet, en möjlighet att se nya och annorlunda perspektiv och lösningar, någon som ställer “obehagliga” och oväntade frågor. I handledningen ges också konkreta råd som bygger på väl beprövad erfarenhet.

Handledningen börjat med att vi upprättar ett “kontrakt” där vi bl.a. diskuterar omfattningen av vårt arbete, hur avslut av vårt arbete går till, syfte och mål med arbetet mm. Därefter arbetar vi dels med att nå målen för vårt arbete, dels hanterar vi situationer som dyker upp på vägen dit. Du kan få hemuppgifter och tester som en del av arbetet. Mellan samtalen kan du ställa frågor och dryfta tankar via telefon eller e-post.

Arbetet sker i ett 1-2 timmars samtal, en till två gånger per månad. Allt arbete är konfidentiellt och sker under tystnadsplikt.

Chefshandledning kan ske i grupp eller individuellt

Nästa öppna grupp för chefshandledning startar vartefter det finns 6-8 deltagare.

Anmäl intresse

Terapi

Att utveckla dig på ett personligt plan är en vandring med dig själv, där du har terapeuten som ledsagare på din egen stig.

Det kan också handla om att bli bättre på att känna och förstå dina behov, vara tydlig med dem och sätta gränser, vilket i sin tur kan ge upphov till konflikter, distans och förändra vänskaper samtidigt som det ger närhet, tydlighet och att du lever ditt liv.

Du kan behöva se gamla mönster och bli mer medveten om hur de idag påverkar din relation till andra. En ökad medvetenhet och närvaro, ger möjligheter till andra val och förändrar livet.

Det är ett starkt samband mellan tankar, känslor och kropp. Normalt håller vi tillbaka mycket av detta. I gestaltterapin är det viktigt att arbeta med helheten för att kunna utforska, förstå och utvecklas. Gestaltterapi sätter fokus på processen i nuet och inte i historien eller i målet.

Terapi kan börja när som helst med ett intresse för personlig utveckling. Det kan kanske kännas särskilt angeläget när någon form av kris uppstår. En kris som får dig att börja fundera över ditt liv, hur det ser ut och hur du egentligen vill att det ska se ut.