Organisation

I utvecklings eller utbildningsarbeten bidrar vi, förutom med ny kunskap och praktisk träning, till ökad reflektiv förmåga som i sin tur leder till mer medvetna val, både hos individ och i organisation.

Reflektiv medvetenhet, är att samtidigt som man är en del av det som sker så betraktar man, analyserar och reflekterar över det och kan då låta det som sker i nuet påverka det egna agerandet och ledarskapet i stunden.

En ökad reflektionsförmåga hos både chefer och medarbetare ger grupper och team som samarbetar med en ärlig och öppen kontakt, som medverkar till både bättre arbetsklimat/miljö och som ger effektivare och bättre leverans.

Det ger också organisationer som samskapar, i en vilja till både helhet och delar, och med ett långsiktigt strategiskt tänk.

Alla grupper och organisationer behöver ha en förmåga att reflektera över det som sker i gruppen och organisationen, mellan medarbetare, mellan medarbetare och chefer, i relationen till omvärlden, kopplat till leverans och mål i verksamheten. Förmågan att reflektera ihop med förmågan till förnyelse och utveckling är avgörande för alla organisationer, stora som små. Snabba förändringar är en naturlig del av näringslivet och samhället idag, samtidigt som vi människor har ett inbyggt skydd/motstånd mot förändringar som ibland kan göra det svårare att nå utveckling i en organisation.

Vår ambition är att stötta utveckling och förändring med kunskap och erfarenhet kring förändringsprocesser/förändringsledning, indirekt genom att vara stöd till dig som förändringsledare/chef i organisationen eller som konsultativ processledare i förändring.

Utvecklingsarbeten i organisationer kan också handla om grupper som behöver hjälp i sin utveckling eller som hamnat i kris. Även här stöttar vi genom antingen att vara stöd till dig som chef i organisationen eller som konsultativ processledare vid sidan av chefen.

Alla uppdrag inom organisation, startar med en dialog kring behov och möjligt stöd/insatser, varefter en tydlig kontraktering sker kring uppdraget.

Organisationsutveckling bör ha som mål att gruppen/organisationen ska kunna nå den fulla potentialen i sin verksamhet och företagsidé, på ett sätt som är hållbart över tid och som skapar engagemang och ansvarstagande hos alla medarbetare.

Ledningsgruppsutveckling

En ledningsgrupp är ett av chefens viktigaste redskap och ger möjligheter för att lyckas med sitt uppdrag. 

En ledningsgrupp är ofta ett rådgivande organ till chefen, även om beslut fattas i samförstånd under arbetet. Ledningsgruppens arbete behöver vara både strategiskt och operativt, där det ofta blir en ”lite för stor tyngdpunkt” på de operativa och akuta frågorna. Gruppen tappar då sin uppgift att driva de mer strategiska och långsiktiga frågorna.

Till sin hjälp behöver ledningsgruppen ett genomarbetat och tydligt uppdrag, där bland annat dilemmat mellan medlemmarnas ansvar för sina områden och deras ansvar för helheten tydliggörs. Arbetsformer och andra strukturer som exempelvis dagordning behöver också utvecklas för att säkerställa ett arbete som utvecklar och säkerställer verksamheten. Tillit och samarbetsformer behöver, som i alla arbetsgrupper, få plats och tid att utvecklas.

Det är ditt ansvar som chef att säkerställa att den egna ledningsgruppen är det forum den är tänkt att vara. Hur väl en ledningsgrupp fungerar och vilka frågor som finns på agendan säger en hel del om ledningen och styrningen i en organisation.

Är det ofta en dragning åt att detaljfrågor och alltför operativa frågor som dominerar gruppens arbete kan det vara tecken på oklara roller och ansvar, avsaknad av tillit och förståelse av var och ens uppdrag i ledningsgruppen. 

Utveckling av din organisation och ditt företag sker genom ledningsgruppsutveckling!

Vi erbjuder specialanpassade program och innehåll utifrån chefens, ledningsgruppens och verksamhetens behov av utveckling. Se upplägg i nedanstående exempel i pdf format.