eftertanke.nu

Gestaltterapi

Personlig utveckling handlar inte om att ändra sig. Det handlar om att förstå sina handlingsmönster och att få tillgång till mer av sig själv. En ökad medveten i sig, ger förändring och utveckling.

Gestaltterapi

Att utveckla dig på ett personligt plan är en vandring med dig själv, där du har terapeuten som ledsagare på din egen stig.

Det kan handla om att bli bättre på att känna och förstå dina behov, vara tydlig med dem och sätta gränser, vilket i sin tur kan ge upphov till konflikter, distans och förändra vänskaper samtidigt som det ger närhet, tydlighet och att du lever ditt liv ”på riktigt”.

Du kan behöva se gamla mönster och bli mer medveten om hur de idag påverkar din relation till andra. En ökad medvetenhet och närvaro, ger möjligheter till nya och andra val som förändrar livet.

Terapi kan börja när som helst med ett intresse för personlig utveckling. Det kan kanske kännas särskilt angeläget när någon form av kris uppstår. En kris som får dig att börja fundera över ditt liv, hur det ser ut och hur du egentligen vill att det ska se ut. 

Det är ett starkt samband mellan tankar, känslor och kropp. Normalt håller vi tillbaka mycket av detta. I gestaltterapin är det viktigt att arbeta med helheten för att kunna utforska, förstå och utvecklas. Gestaltterapi sätter fokus på processen i nuet och använder sig av historien och målet – fokus på här och nu.

Gestaltterapi utvecklades på 1950-talet i USA av Fritz och Laura Perls, Ralph Hefferline och Paul Goodman. Ordet gestalt har sitt ursprung från tyskan och betyder helhet. Grunden i gestaltterapi är dialogen, mötet mellan mig som terapeut och dig som klient och mötet mellan dig och mig som två människor.

I synnerhet uppmärksammar gestaltterapin hur närvaron i nuet ofta grumlas av gamla invanda tanke-, känslo- och beteendemönster, som hindrar dig från kontakt med dina resurser och möjligheter som människa och yrkesperson.

Gamla handlingsmönster, obearbetade händelser och outnyttjade sidor kan visa sig i nuet som kroppsliga symtom, spänningar, ångest, stress, undvikanden m.m. Ett gestaltiskt arbetssätt innebär att skapa en medvetenhet om symtomens ursprung och samband med personliga svårigheter och att ge dem mening. När du förstår mer av dina reaktioner, på gott och ont, har du skapat en ny möjlighet att kunna ta personligt ansvar och välja hur du vill reagera och agera i nuet, som ett grundläggande steg mot förändring.

Gestaltterapi är en upplevelsebaserad terapiform där vi stannar upp vid dina känslor och kroppsliga reaktioner i olika situationer där du kan få en större förståelse för dina reaktioner och handlingsmönster genom att öka förståelsen för hur dina kroppsliga reaktioner och din kognitiva sida samverkar.

Ofta tänker vi snabbt fram hur vi har det och känner, utan att stanna upp och notera de kroppsliga reaktionerna som både berättar mycket för oss och kan vara vägen till större medvetenhet och att börja göra nya val, i samma situationer.

En gång i tiden lärde sig tanken och kroppen ett effektivt sätt att hantera svåra situationer som sedan blev ett mönster som du omedvetet och reflexmässigt upprepar när en liknande situation inträffar. Gamla handlingsmönster kan ha en tendens att hindra dig från att agera fullt ut som den du egentligen är idag.

I mötet med mig som terapeut får du stöd att stanna och lyssna; du blir bekräftad och sedd av någon som tryggt följer med dig i dina situationer och reaktioner. På så sätt bygger du en inre självkännedom och större trygghet och tillit till din egen förmåga att ta hand om dig själv och styra ditt liv åt det håll du vill. Din medvetna närhet i nuet; awareness ökar.

Gestalt står för helhet, och helhetstänkandet och den humanistiska människosynen är fundamentet i gestaltterapi. Kropp, sinne, känslor och tankar är alla viktiga komponenter.

Gestaltterapin är till sin natur experimentell och i terapirummet finns möjlighet att i trygghet pröva nya förhållningssätt.

Samtalsstöd – ett externt bollplank

De senaste åren har det varit stora omställningar i samhället och på våra arbetsplatser. Flera rapporter visar att sjukskrivning och psykisk ohälsa har ökat som följd av detta.

Att arbeta på distans medför helt andra förutsättningar och ställer andra krav, vilket kan bli utmanande att hantera både för medarbetaren och i ledarskapet. Det kan uppstå negativa effekter och upplevelser av utebliven social gemenskap, en otydlighet där vissa arbetar alldeles för mycket och andra har svårt att leda sig själva utan närvaro av chef och arbetskamrater. Det kan upplevas svårt att göra ett bra jobb och vara svårt med återkoppling vid mycket distansarbete. Därutöver finns en ökad oro i samhället kopplad till smitta, ökade kostnader, krig och hur detta ska påverka konjunktur och arbetstillfällen.

För chefen blir det nya utmaningar i att leda på distans, med återkoppling till individer och att hålla ihop sin arbetsgrupp, och samtidigt leverera en bra verksamhet. Det läge vi befinner oss i ställer höga krav och ökad press på både medarbetare och chefer.

Ett sätt att försöka undvika alltför mycket negativ stress och ökad sjukskrivning kan vara att erbjuda samtalsstöd. Ett samtalsstöd som tar utgångspunkt i både personens behov och situationen på arbetsplatsen med en verksamhet som behöver fungera lika effektivt som tidigare.

Samtalsstöd kan vara både förebyggande och kopplat till rehabilitering.

Terapi och samtalsstöd kan även ske i grupp och digitalt.

Roger Lindvall är diplomerad auktoriserad Gestaltterapeut och certifierad Neurofeedback terapeut.

5/5
”Roger var min kursledare under mitt första år på Gestaltakademiens Organisationslinje. Under det året lärde jag känna Rogers unika förmåga att utmana på ett tufft och samtidigt mycket respektfullt sätt. Med Roger känner jag mig verkligen sedd, bekräftad och utmanad på samma gång, vi kan verkligen skratta och gråta tillsammans. Därför har jag stort förtroende för Roger som person och som yrkesmänniska.”
Claes Carlberg
HR chef
5/5
”Jag har fått verktyg att använda i mitt dagliga arbete som chef och även fått möta och pröva olika situationer så att jag känner mig lite "bekväm" när dom uppstår. Jag uppskattar också nätverkandet väldigt mycket, att få lära känna andra chefer på samma nivå inom PE.”
Deltagare
Ledarskapsutvecklingsprogram på Projektengagemeng